La quercia e la rosa, di Ludovica De Nava

La quercia e la rosa, di Ludovica De Nava
Storia di un amore importante di Grazia Deledda con lettere autografe. Romanzo di Ludovica De Nava

IN TERRITORIO NEMICO

IN TERRITORIO NEMICO
Romanzo storico sulla Resistenza di Pier Luigi Zanata e altri 114 scrittori - metodo Scrittura Industriale Collettiva

Dettagli di un sorriso

Dettagli di un sorriso
romanzo di Gianni Zanata

Informazione Contro!

Informazione Contro!
Blog di controinformazione di Pier Luigi Zanata

NON STO TANTO MALE

NON STO TANTO MALE
romanzo di Gianni Zanata

martedì 20 maggio 2014

Evoluzioni e Conflitti tra Stato e Comunità - Il Triennio Rivoluzionario SardoEvoluzioni e Conflitti tra Stato e Comunità - Il Triennio Rivoluzionario Sardo - (Ivo Murgia, Nicola Gabriele, Luciano Carta, Gianluca Medas, Baska) - Giovedì 22 Maggio 2014 - Guasila (CA)
 
SARDU
 
SA DIE DE SA SARDIGNA - IS TRES ANNUS DE SA FURRIADA SARDA

Giòbia su 22 de Maju de su 2014 a is 7 de a merii e a is 9 oras a su noti
Teatru de is Fradis Medas - Pratza de su Comunu 1 - Guasilla (CA)
 
A is 7 de a merii - Is Tres annus de sa Furriada Sarda - Cambiamentas e Scontròrius intra su Stadu e sa Comunidadi
Arrexonada
Presentat Ivo Murgia
Arrelatas de Luciano Carta e de Nicola Gabriele
 
A is 9 oras a su noti - Su Caminu de Juanne Maria Angioy e Is Tres Annus de sa Furriada Sarda de Gianluca Medas
Spetàculu de Contu e de Mùsica
Assòtziu Fillus de Arti Medas
Gianluca Medas - boxi
Baska - mùsicas originalis
(Andrea Congia - ghitarra clàssica; Massimo Loriga - sax tenori e sopranu, clarinetu, flautu traversu, sulitu, trunfa e sonetu a buca)
e cun Walter Demuru - live electronics, òspiti speciali
 
Me in Guasilla contaus Sa DieGiòbia su 22 de maju me in su Teatru de is Fradis Medas, su Comunu de Guasilla e is Fillus de Arti Medas arregordant sa furriada sarda cuncordendi un’atòbiu mesu cumbènniu e mesu spetàculu
 
“Sa Die de sa Sardigna - Is tres annus de sa furriada sarda”. Custu est su tìtulu de sa primu dii de aprofundimentu culturali e de spetàculu po sa furriada sarda, chi su Comunu de Guasilla e s’Assòtziu de is Fillus de Arti Medas ant cuncordau po su 22 de maju in su Teatru de is Fradis Medas de Pratza de su Comunu 1. S’atòbiu est fatu cun s’agiudu de sa L.R. 44/1993 po is fainas de su 2014 po afestai Sa Die de sa Sardigna.
 
SU CUMBÈNNIU - Is apuntamentus in programa funt duus. A is 7 de a merii s’arrexonada intitulada Is Tres annus de sa furriada sarda - Cambiamentas e scontròrius intra su Stadu e sa Comunidadi. Nci at a ai arrelatas de Luciano Carta, spertu de stòria e cultura in Sardigna intra su Setixentus e su Noixentus e Nicola Gabriele, maistu de Stòria Sociali e Polìtica de sa Sardigna de oi me in S’Universidadi de Casteddu. Presentat Ivo Murgia, operadori culturali e spertu de lìngua sarda.
 
SU SPETÀCULU TEATRALI - A is 9 oras de a de noti nci at a ai teatru cun su spetàculu Su Caminu de Juanne Maria Angioy e is Tres Annus de sa Furriada Sarda, unu contu cun mùsica, scritu e contau de Gianluca Medas e acumpangiau de is Baska e de is sonus eletrònicus de Walter Demuru. Su spetàculu contat cosa meda, stòrica e polìtica, acapiada a is tres annus de sa furriada sarda (1794-1796): de is balentias de Giovanni Maria Angioy, capu de sa furriada contras a is abusus feudalis, a s’atacu chi iant fatu is Francesus po si ndi pigai a sa Sardigna, finsas a s’atra furriada de su 28 de abrili de su 1794 contras a is Piemontesus.
 
Su SpetàculuSa Sardigna chi si ndi sfranchit, gràtzias a Sant’Efis, de sa funi de sa Furriada Francesa, sa furriada populari de su 28 de Abrili de su 1794 contras a is Piemontesus e is balentias de su grandu patriotu Juanne Maria Angioy: su bentu contras a is feudatàrius de su tempus de is furriadas sulat in s’ìsula nosta. Su contu animosu de Gianluca Medas ndi torrat a contai is acontèssius, acumpangiau de is sonus de sa ghitarra sonanti de Andria Còngia e de sa truma musicali de is Baska. Fueddus e Mùsica po scuberri is paricis beridadis allogadas in terra nosta.
 
Juanne Maria Angioy (Bono, 1751 - Parigi 1808)
Ndi beniat de un’aredeu de nòbileddus sardus e fut professori de Universidadi, imprendidori, banchieri e giugi de sa “Reale Udienza”. Fut ispirau de is ideas de sa Furriada Francesa e capu de sa segundu fasi de sa furriada sarda contras a is abusus feudalis. Lassau a solu apustis de furriada casteddaja chi fut andada mali, in su 1796  apustis de milli atropèllius lompit a Parigi, anca s’at a fai un’esìliu longu meda, acabau in d-una fossa comuna su 22 de friaxu de su 1808.
 
IS PROFESSORIS E IS ARTISTAS
 
Assòtziu Fillus de Arti Medas
Est nàsciu in su 1990 de un’idea de Gianluca Medas e est mandendi ainnantis unu progetu anca Cultura Populari, Teatru e Mùsica funt is fainas prus de importu. Paricis progetus funt nàscius in su tempus e ant donau a sa Cumpangia s’arreconnoscimentu de su Ministèriu de sa Cultura de sa Repùbrica Italiana. In mesu de is fainas prus giòvunas, tres arrassìnnias de grandu importu culturali: Su Festival de sa Stòria, s’Arrassìnnia Famìllias de Arti e Significante - arrassìnnia de Spetàculu intra Fueddu e Mùsica.
 
Ivo Murgia
S’est laureau in Psicologia me in s’Universidadi de Casteddu e at sighiu sa formatzioni sua cun d-unu Master de segundu livellu in “Approcci interdisciplinari nella didattica del Sardo”. Spertu de Poesia, Tradusidori, Autori e Curadori de paricis lìburus po su manìgiu e po s’afortiamentu de sa Lìngua Sarda, at presentau programas de s’arràdiu e scritu po medas giornalis. At traballau in su Portalitu de sa Lìngua Sarda de sa Provìncia de Casteddu e de atrus comunus aingìriu de Casteddu, at coidau paricis Progetus Culturalis e traballau cun atoris e artistas sardus.
 
Nicola Gabriele
Laureau in Lìteras in s’Universidadi de Casteddu, in su 2007 benit a essi Dotori de Circa cun sa Tesi “La censura nel Regno di Sardegna”. Est tutor de Stòria de su Risorgimentu e Stòria de oi me in s’Universidadi de Casteddu anca est finas Professori incarrigau de Stòria Sociali e Polìtica de sa Sardigna de oi. At pubricau meda e fatu parti a paricis cumbènnius aingìriu de su tema de su Risorgimentu e de su Giornalismu Sardu.
 
Luciano Carta
Laureau in Filosofia me in s’Universidadi de Casteddu cun sa Tesi “Aspetti della crisi modernista in Italia”, est stètiu maistu de scola in is mèdias e in su Liceu-Ginnàsiu «Siotto-Pintor» de Casteddu. Dirigenti scolàsticu in paricis Isitutus Superioris e in sa Diretzioni Scolàstica Regionali - C.S.A. de Casteddu, at traballau meda in su campu de s’autonomia scolàstica. At pubricau meda, sàgius e artìculus, traballendi in sa circa stòrica e filosòfica, màssimu in sa Stòria de sa Cultura me in Sardigna intra su Setixentus e su Noixentus.
 
Gianluca Medas
Regista, contadori, scridori, atori e autori at fatu de totu in sa comunicatzioni, mandendi ainnantis una circa chi movit de su teatru a sa televisioni, passendi de s’editoria e su cìnema. Ndi benit de s’ùnica Famìllia de Arti Sarda, sa de is Medas, giai de su 1985 est traballendi po allogai su connotu artìsticu de s’aredeu cosa sua, aprofunendi su Teatru Contau e faendi progetus nous acapiaus a sa Cultura Populari.
 
Andrea Congia
Laureau in Filosofia est laurendisì in Etnomusicologia in su Cunservatòriu de Casteddu. Est ghitarrista (ghitarra clàssica, baritonu e fretless), autori e sonadori in parcis trumas de mùsicas sperimentali Nigro Minstrel, Mascherada, Antagonista Quintet, Crais Trio, Baska, Hellequin, Orchestrina dei Miracoli, Gastropod, Skull Cowboys, Grande Madre Band. De annus est faendi unu caminu po pinnigai apari Fueddu e Mùsica, traballendi cun tantis artistas in campu musicali e teatrali, prus de totu faendi su diretori artìsticu de s’Arrassìnnia de Spetàculu Significante.
 
BaskaCustu est unu progetu sperimentali nàsciu aingìriu de Casteddu. Ndi benit de tres sonadoris pinnigaus apari cun sperièntzias musicalis diversas meda: Andria Còngia ghitarrista casteddaju, Màssimu Lòriga, sonadoris de paricis strumentus ex Kenze Neke e Arrogalla, produsidori electro dub de Quartu. Su sonu de is Baska est un’amisturu de sonus dub e lo-fu acapiaus a atmosferas psichedèlicas, progressive e popularis sardas. Is arrexinis suas funt in sonus antigus, de su mediuevu e westerm, sedatzaus in is annus ’80 e lìgius cun is ogus de oi.
 
Walter Demuru
Est scritu in su Cursu de “Musica e Nuove Tecnologie” me in su Cunservatòriu de Mùsica de Casteddu. In su 2011 at inghitzau a sonai (live electronics), pighendi parti a Festival meda: Music in Touch 2011, Spaziomusica Summer 2012, Miniere Sonore 2012 e at traballau in tantis progetus de mùsica eletroacùstica e de improvisatzioni radicali: Ensemble SST, Progetto La Città del Sole, MNT Extended (Fabrizio Casti), Cobra - Snake Platform (Daniele Ledda), Ensemble AnarKick.
 
 
 
Scedas e Cuntatus
 
Comunu de Guasilla
070.983791 - www.comune.guasila.ca.it
 
Assòtziu Fillus de Arti Medas
Cuncòrdiu: Carla Erriu - 345.3199602 - info@figlidartemedas.org
Ofìtziu Imprenta: Matteo Mazzuzzi - 334.1107807 - ufficiostampa@figlidartemedas.org
www.figlidartemedas.org
 
Furriau in Sardu de Ivo Murgia
 


ITALIANO

SA DIE DE SA SARDIGNA - IL TRIENNIO RIVOLUZIONARIO SARDO
 
Giovedì 22 Maggio 2014 Ore 19:00 e ore 21:00
Teatro Fratelli Medas - Piazza Municipio 1 - Guasila (CA)
 
Ore 19:00 - Il Triennio Rivoluzionario Sardo - Evoluzioni e Conflitti tra Stato e Comunità
Tavola Rotonda
Coordina Ivo Murgia
Interventi di Luciano Carta e Nicola Gabriele
 
Ore 21:00 - Il Viaggio di Juanne Maria Angioy e il Triennio Rivoluzionario Sardo di Gianluca Medas
Spettacolo di Narrazione con Musiche di Scena
Associazione Figli d’Arte Medas
Gianluca Medas - voce narrante
Baska - musiche originali
(Andrea Congia - chitarra classica; Massimo Loriga - sax tenore e soprano, clarinetto, flauto traverso, sulitu, trunfa e armonica a bocca)
e con la partecipazione straordinaria di Walter Demuru - live electronics
 
A Guasila si racconta Sa Die
Giovedì 22 maggio al Teatro Fratelli Medas, Comune di Guasila e Figli d’Arte Medas ricordano i moti rivoluzionari sardi organizzando un incontro tra convegno e spettacolo
 
“Sa Die de sa Sardigna - Il Triennio Rivoluzionario Sardo”. È questo il titolo della prima giornata di approfondimento culturale e di spettacolo sui moti rivoluzionari sardi che il Comune di Guasila e l’Associazione Figli d’Arte Medas organizzeranno giovedì 22 maggio al Teatro Fratelli Medas di piazza Municipio 1. L’evento è realizzato con i contributi della L.R.44/1993 per le attività del 2014 inerenti le celebrazioni de Sa Die de sa Sardigna.
 
IL CONVEGNO - Due gli appuntamenti in programma. Alle ore 19 è fissata la tavola rotonda dal titolo Il Triennio Rivoluzionario Sardo - Evoluzioni e Conflitti tra Stato e Comunità. Previsti gli interventi di Luciano Carta, esperto di storia della cultura tra Settecento e Novecento in Sardegna e Nicola Gabriele, docente di Storia Sociale e Politica della Sardegna Contemporanea all’Università di Cagliari. Coordina Ivo Murgia, operatore culturale ed esperto di lingua sarda.
 
L’EVENTO TEATRALE - Alle ore 21 spazio al teatro con la rappresentazione Il Viaggio di Juanne Maria Angioy e il Triennio Rivoluzionario Sardo, narrazione con musiche di scena scritta e interpretata da Gianluca Medas con l’accompagnamento musicale della band Baska e le sonorità elettroniche di Walter Demuru. Lo spettacolo racconta numerosi aspetti storici e politici legati al triennio rivoluzionario sardo (1794-1796): dalle imprese di Giovanni Maria Angioy, protagonista dei moti contro i privilegi feudali, ai tentativi delle truppe francesi di soggiogare la Sardegna, alla ribellione del 28 aprile 1794 per contrastare la dominazione piemontese.
 
Lo Spettacolo
La Sardegna che sfugge, per intercessione di Sant’Efisio, al giogo della Rivoluzione Francese, i moti popolari del 28 Aprile 1794 contro la Dominazione Piemontese e le imprese dell’illustre Patriota Giovanni Maria Angioy: il vento antifeudale dell’Età delle Rivoluzioni soffia sulla nostra Isola. L’animata narrazione di Gianluca Medas ne ripercorre il flusso, accompagnato dagli affilati suoni della chitarra di Andrea Congia e della formazione musicale Baska. Parola e Musica, per scoprire le tante verità custodite dalla nostra Terra.
 
Giovanni Maria Angioy (Bono, 1751 - Parigi 1808)
Proveniente da una famiglia della piccola nobiltà terriera sarda, Giovanni Maria Angioy, docente universitario, imprenditore e banchiere, diviene Giudice della Reale Udienza. Ispirato dalle idee della Rivoluzione Francese, è protagonista della seconda fase dei Moti Rivoluzionari Sardi contro i privilegi feudali. Abbandonato dai compagni dopo la fallita rivolta Cagliaritana, nel 1796 giunge, tra mille peripezie, a Parigi, dove lo attende un lungo esilio, conclusosi nel definitivo oblio di una fossa comune il 22 Febbraio 1808.
 
I PROFESSORI E GLI ARTISTI
 
Associazione Figli d’Arte MedasNata nel 1990 per iniziativa di Gianluca Medas, l’Associazione porta avanti un percorso poliedrico nel quale Cultura Popolare, Teatro di Narrazione e Musica costituiscono le cifre estetiche più importanti. Diversi progetti hanno preso forma, nel corso del tempo, e hanno portato la Compagnia ad essere riconosciuta dal Ministero della Cultura della Repubblica Italiana. Tra le attività più recenti tre Rassegne di rilevante importanza culturale: il Festival della Storia, la Rassegna Famiglie d’Arte e Significante - Rassegna di Spettacolo tra Parola e Musica.
 
Ivo MurgiaLaureato in Psicologia all'Università di Cagliari, prosegue la sua formazione con un Master di II livello in “Approcci interdisciplinari nella didattica del Sardo”. Esperto in Poesia, Traduttore, Autore e Curatore di numerosi testi sull’utilizzo e la valorizzazione della Lingua Sarda, ha condotto diverse trasmissioni radiofoniche e scritto per numerose riviste tematiche. Operatore presso lo Sportello di Lingua Sarda della Provincia di Cagliari e in alcuni Comuni dell’hinterland del cagliaritano, cura vari Progetti Culturali e collabora con più Compagnie Teatrali sarde.
 
Nicola Gabriele
Laureato in Lettere all’Università di Cagliari, nel 2007 diviene Dottore di Ricerca con la Tesi “La censura nel Regno di Sardegna”. Tutor per la disciplina di Storia del Risorgimento e Storia Contemporanea per l’Università di Cagliari, è ivi Professore con incarico di docenza per la disciplina di Storia Sociale e Politica della Sardegna Contemporanea. Ha pubblicato numerosi testi e preso parte a diversi convegni sulle tematiche del Risorgimento e del Giornalismo Sardo.
 
Luciano Carta
Laureato in Filosofia all'Università di Cagliari con Tesi su “Aspetti della crisi modernista in Italia”, è stato docente nelle scuole medie e al Liceo-Ginnasio «Siotto-Pintor» di Cagliari. Dirigente scolastico in diversi Istituti Superiori, per la Direzione Scolastica Regionale – C.S.A. di Cagliari ha svolto compiti connessi all’attuazione dell’autonomia scolastica. Pubblica numerosi saggi e articoli, dedicandosi alla ricerca storica e filosofica rivolgendo la sua attenzione alla Storia della Cultura tra Settecento e Novecento in Sardegna.
 
Gianluca Medas
Regista, narratore, scrittore, attore e autore, ha esplorato le molte possibilità della comunicazione portando avanti una ricerca che spazia dall’ambito teatrale a quello televisivo, senza trascurare il settore editoriale e quello cinematografico. Proveniente dall’unica Famiglia d’Arte Sarda, quella dei Medas, fin dal 1985 si adopera attivamente per tenere in vita la tradizione artistica di famiglia approfondendo un percorso dedicato al Teatro di Narrazione e impegnandosi anche nella realizzazione di nuovi progetti ispirati alla Cultura Popolare.
 
Andrea Congia
Laureato in Filosofia e laureando in Etnomusicologia presso il Conservatorio di Cagliari. Chitarrista (chitarra classica, baritono e fretless), autore e interprete nelle formazioni musicali sperimentali Nigro Minstrel, Mascherada, Antagonista Quintet, Crais Trio, Baska, Hellequin, Orchestrina dei Miracoli, Gastropod, Skull Cowboys, Grande Madre Band. Da anni prosegue sulla strada della coniugazione tra Parola e Musica in collaborazione con numerosi artisti provenienti da ambienti musicali e teatrali sardi in particolar modo attraverso la direzione artistica della Rassegna di Spettacolo Significante.
 
BaskaBaska è un progetto sperimentale localizzato nell’area metropolitana di Cagliari. Nasce dall’unione di tre musicisti provenienti da esperienze musicali radicalmente diverse: Andrea Congia, chitarrista cagliaritano; Massimo Loriga, polistrumentista proveniente dall’esperienza dei Kenze Neke e Arrogalla produttore electro dub di Quartu Sant’Elena. Il suono di Baska è una miscela di sonorità dub e lo-fi che si intrecciano con atmosfere psichedeliche, progressive e popolari sarde. Affonda le sue radici in ambienti sonori ancestrali, medioevali e western, filtrati dagli anni 80 e tradotti in chiave contemporanea.
 
Walter Demuru
Iscritto al Corso di Musica e Nuove Tecnologie presso il Conservatorio di Musica di Cagliari. Nel 2011 ha iniziato l'attività concertistica (live electronics), partecipando a molteplici Festival, tra i quali: Music in Touch 2011, Spaziomusica Summer 2012, Miniere Sonore 2012, e collaborando a diversi progetti nell'ambito della musica elettroacustica e dell'improvvisazione radicale come: Ensemble SST, Progetto La Città del Sole, MNT Extended (Fabrizio Casti), Cobra - Snake Platform (Daniele Ledda), Ensemble AnarKick.
 
 
 
Info e Contatti
 
Comune di Guasila
070.983791 - www.comune.guasila.ca.it
 

Associazione Figli d’Arte Medas
Segreteria Organizzativa: Carla Erriu - 345.3199602 - info@figlidartemedas.org
Ufficio Stampa: Matteo Mazzuzzi - 334.1107807 - ufficiostampa@figlidartemedas.org
www.figlidartemedas.org

Nessun commento:

Posta un commento